Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

PROTOKOL o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čalovo na obdobie rokov 2025 – 2034 (GS111) č. OU-TT-OOP4-2024/022334-031

Prílohy

Popis

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva zároveň v y z ý v a dotknuté orgány štátnej správy, fyzické a právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručuje, na predloženie pripomienok k Správe o doterajšom hospodárení, v lehote do 15 dní od doručenia tohto oznamu.

Prílohy

Popis

Obec Lipové, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že na Obecnom úrade v Lipovom je uložené oznámenie o  strategickom dokumnte „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitrianskeho kraja“, ktoré bolo obci Lipové doručené dňa 14.02.2024 z Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Štefanikova trieda 69, 949 01 Nitra pod číslom OU-NR-OSZP2-2024/015120-005 zo dňa 14.02.2024.

            Do správy môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade v Lipovom a to do 29. februára 2024, a to:                     

v pondelok až v piatok od 08,00 hod. do 16,00 hod