Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023, ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad.