Preskočiť na obsah

Zákony

Všeobecné (miestne zriadenie):

Zákon č. 369 z roku 1990  (441 KB) Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení definuje základné postavenie obce, vzťah obce k štátu, právomoci, orgány obce a iné,

Zákon č. 138 z roku 1991  (292 KB) Slovenskej národnej rady o majetku obcí definuje majetkové postavenie a hospodárenie obcí s ich majetkom a iné,

Zákon č. 180 z roku 2014  (934 KB) Slovenskej národnej rady „o voľbách“  (o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

Zákon č. 582 z roku 2004  (2,99 MB) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – tento zákon definuje legislatívny rámec pre vyrúbenie miestnych daní za nehnuteľnosti a za odpady,


Verejné obstarávanie:

Zákon č. 343 z roku 2015  (1,46 MB) Slovenskej národnej rady o verejnom obstarávaní zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a iné,

Zákon č. 25 z roku 2006  (314 KB) Slovenskej národnej rady o verejnom obstarávani definuje technické požiadavky a iné špecifikácie najmä pre stavebné práce a iné,

Vyhláška č. 152 z roku 2016  (179 KB) Úradu verejného obstarávania definuje podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu,

Ochrana prírody+pôdy a ekológia

Zákon č. 543 z roku 2002  (1,48 MB) o ochrane prírody a krajiny – tento zákon upravuje práva a povinnosti vlastníka pôdy najmä z hľadiska ochrany prírody, definuje podmienky výrubu stromov,

Zákon č. 24 z roku 2006  (934 KB) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tento zákon upravuje posudzovanie strategických dokumentov ako napr. PHSR),

Zákon č. 220 z roku 2004 ( 210 KB) (najmä §17 – §23) upravuje vyňatie poľnohospodárskej pôdy; tento zákon určuje kompetentné inštitúcie a postupy pri odňatí pôdy z pôdneho fondu,

Vyhláška č. 24 z roku 2003  (1,82 MB) , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

Vyhláška č. 18 z roku 2008  (163 KB) , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky,

Zákon č. 79 z roku 2015  (1,68 MB) o odpadoch,

Zákon č. 39 z roku 2007  (889 KB) o veterinárnej starostlivosti,

Zákon č. 329 z roku 2018  (1,53 MB) o poplatkochza uloženie odpadov,

Zákon č. 330 z roku 2018  (197 KB) o výške sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,

Zákon č. 139 z roku 2002  (302 KB) o rybárstve – o právach a povinnostiach pri využívaní vôd na ochranu, chov a lov rýb,

Zverejňovanie informácií

Zákon č. 546 z roku 2010  (73 KB) o povinnosti zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry,

Zákon č. 382 z roku 2011  (84 KB), ktorým sú určené povinne zverejňované údaje,

Zákon č. 211 z roku 2000  (332 KB) o slobodnom prístupe k informáciám. Dôležitý pre problematiku zverejňovania,

Informatika

Výnos Ministerstva financií č. 55 z roku 2014  (3,66 MB) o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (v znení Opatrenia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018) – definuje štandardy informačných systémov verejnej správy, vyžadovaný obsah webového sídla, štandardy pre prístupnosť, pre elektronické formuláre a iné,

Zákon č. 275 z roku 2006  (293 KB) o informačných systémoch verejnej správy,

Zákon č. 305 z roku 2013  (769 KB) – o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o e-Governmente),

Rôzne oblasti

Zákon č. 145 z roku 1995  (1,95 MB) o správnych poplatkoch,

Zákon č. 563 z roku 2009  (1,01 MB) o správe daní (daňový poriadok),

Zákon č. 71 z roku 1967  (286 KB) o správnom konaní (správny poriadok),

Zákon č. 162 z roku 1995  (365 KB) o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam („katastrálny zákon“) – vymedzuje pojmy použité pri definícii obsahu katastra a povinné náležitosti pri zápise vlastníckych práv do katastra a iné…,

Zákon č. 50 z roku 1976   (891 KB) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),

Zákon č. 282 z roku 2002  (161 KB), ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

Zákon č. 131 z roku 2010  (138 KB) o pohrebníctve,

Zákon č. 527 z roku 2002  (335 KB) o dobrovoľných dražbách,

Zákon č. 283 z roku 2002  (319 KB) o cestovných náhradách,

Zákon č. 250 z roku 2007  (418 KB) o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 18 z roku 2018  (1,09 MB) o o ochrane osobných údajov (GDPR),

Uvedené zákony sú umiestnené na tejto stránke so súhlasom redakcie Slov-Lex (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) a pochádzajú z www.slov-lex.sk