Profil verejného obstarávateľa

NÁZOV A ADRESY:

Obec Lipové
IČO: 00306541
Lipové 59, 94614 Lipové
Slovensko
Kontaktná osoba: Dáša Kovácsová
Telefón: +421 357796184
Email: obec@lipove.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4286
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.lipove.sk