Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

ID: OcÚ Li 855/2021-006 Ko

15.12.2021

Prílohy

Popis

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady