Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
VZN 1/2019 o miestnych daniach učinný od 01.01.2021 ID: OcÚ Li 948/2020-005 Ko
11-12-2020
Popis
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad