Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Voľby do orgánov samosprávy obcí

ID: OcÚ Li 587/2022--01 Ko

15.6.2022

Prílohy

Popis

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

ID: OcÚ Li 19/2022-003 Be

26.5.2022

Prílohy

Popis

Podľa § 14 ods. 5) zákona informujeme, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 “

ID: OcU Li 517/2022-001 Be

28.4.2022

Prílohy

Popis

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

ID: OcÚ Li 157/2022-002 Be

21.3.2022

Prílohy

Popis

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako
„zákon“),

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

ID: OcÚ Li 19/2022-002 Be

11.1.2022

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“