Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 118-16/2022 zo dňa 30.06.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Lipové
pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026


v rozsahu 0,5, t. z. v polovičnom rozsahu.

Prílohy

Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Komárno od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Prílohy

Popis

Podľa § 14 ods. 5) zákona informujeme, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Prílohy

Popis

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).