Preskočiť na obsah

Interné dokumenty obce

Základné dokumenty obce

Štatút obce Lipové

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lipovom a komisií Obecného zastupiteľstva v Lipovom

Organizačný poriadok Obecného úradu v Lipovom

Sťažnosti a priestupky

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Lipové

Zásady postupu pri vybavovaní žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní a objasňovaní priestupkov v podmienkach obce Lipové

Mzdy a personalistika

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lipovom a členov jeho komisií

Pracovný poriadok obce Lipové

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Lipové

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania

Sociálne veci

Zásady sociálnej politiky obce Lipové

Komunitný plán 2021 – 2030

Finančníctvo

Zásady vedenia pokladnice

Zásady účtovania odhadných položiek

Zásady účtovania kurzových rozdielov

Zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov

Zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv

Zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek

Zásady hospodárenia s majetkom obce Lipové

Zásady finančnej kontroly obce Lipové

Zásady finančného hospodárenia Obce Lipové

Účtovný rozvrh obce Lipové

Tvorba a použitie finančných a peňažných fondov

Spôsoby oceňovania majetku a záväzkov, deň uskutočnenia účtovného prípadu

Spôsob vedenia účtovníctva

Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov

Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory

Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku

Evidencia, oceňovanie a účtovanie zásob

Evidencia a spôsob účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku

Ostatné dokumenty

SMERNICA č. 01-2020 Pokyn starostky obce k aplikácii zákona NRSR č. 211-2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipové na roky 2021 – 2027

Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Lipove

Nariadenia Obecného úradu v Lipovom č. 280-2019-002 o registratúrnom poriadku