Preskočiť na obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam

Tlačivo pre oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – PRÁVNICKÉ OSOBY (pdf)

Tlačivo pre oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – PRÁVNICKÉ OSOBY (rtf)

Tlačivo pre oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – FYZICKÉ OSOBY (pdf)

Tlačivo pre oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – FYZICKÉ OSOBY (rtf)

Tlačivo na žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady (pdf)

Tlačivo na žiadosť o zníženie resp. odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady (rtf)

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (pdf)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (rtf)

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (pdf)

Podnikatelia a SHR

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (pdf)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (rtf)

Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR (pdf)

Výber z číselníka SK NACE pre činnosti SHR (rtf)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (pdf)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste (rtf)

Hospodárske zvieratá a evidencia psov

Prihláška / Odhláška psa držaného na území obce Lipové (pdf)

Prihláška / Odhláška psa držaného na území obce Lipové (rtf)

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Sociálna agenda

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (rtf)

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác (pdf)

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác (rtf)

Ohlásenie drobnej stavby (pdf)

Vyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov a stavieb (pdf)

Vyjadrenie vlastníkov susedných pozemkov a stavieb (rtf)

Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (pdf)

Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (rtf)

Žiadosť o stavebné povolenie (pdf)

Žiadosť o stavebné povolenie (rtf)

Vyhlásenie – odborné vedenie stavby (pdf)

Vyhlásenie – odborné vedenie stavby (rtf)

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie(pdf)

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie (rtf)

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (pdf)

Žiadosť o pasportizáciu stavby (rtf)

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (pdf)

Žiadosť o potvrdenie veku stavby (rtf)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy zo SPF (pdf)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy zo SPF (rtf)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (pdf)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby (rtf)

Evidencia obyvateľstva

POTVRDENIE o súhlase s prihlásením občana na trvalý – prechodný pobyt (pdf)

POTVRDENIE o súhlase s prihlásením občana na trvalý – prechodný pobyt (rtf)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu (pdf)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu (rtf)

Návrh na zrušenie prechodného pobytu (pdf)

Návrh na zrušenie prechodného pobytu (rtf)

Dočasné útočisko

Čestné prehlásenie pre poskytovateľa ubytovania (pdf)

Čestné prehlásenie pre poskytovateľa ubytovania (rtf)

Hlásenie krátkodobého pobytu (pdf)

Hlásenie krátkodobého pobytu (rtf)

Vyhlásenie cudzinca (pdf)

Vyhlásenie cudzinca (rtf)

Žiadosť o udelenie trvalého/prechodného pobytu (pdf)

Žiadosť o udelenie trvalého/prechodného pobytu (rtf)