OcÚ Li 787/2021-001 Be Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa mení a upravuje VZN č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad

Zverejnené
21. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. októbra 2021 − 31. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2/2021

Prílohy