OcÚ Li 106/2021-001 Be Obec Zemianska Olča: Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania

Vyvesené
04. feb 2021
Zvesené
19. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória