Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

ID: OcÚ Li 19/2022-002 Be

11.1.2022

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“