Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Lipové.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

ID: OcÚ Li 614/2022-003 Ko

8.7.2022

Prílohy

Popis

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 118-16/2022 zo dňa 30.06.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Lipové
pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026


v rozsahu 0,5, t. z. v polovičnom rozsahu.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ID: OcÚ Li 594/2022-001 Be

20.6.2022

Prílohy

Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Komárno od 21.06.2022, 12:00 hod. do odvolania.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru predstavuje obdobie, kedy je zvýšené riziko vzniku požiaru v prírodnom prostredí a to najmä na verejne prístupných miestach v prírode.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

ID: OcÚ Li 588/2022-001 Ko

15.6.2022

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

ID: OcÚ Li 587/2022--01 Ko

15.6.2022

Prílohy

Popis

predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu 29. októbra 2022.