Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnené
21. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2022 − 4. apríla 2022
Kategória

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako
„zákon“),

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 157/2022-002 Be

Prílohy