Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“

Zverejnené
26. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. mája 2022 − 14. júna 2022
Kategória

Podľa § 14 ods. 5) zákona informujeme, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 19/2022-003 Be

Prílohy