VZN 1/2021 Obce Lipové o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové

Zverejnené
17. mája 2021
Kategória

VZN č. 1/2021 Obce Lipové o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipové

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 145/2021-002 Be

Prílohy