VZN č. 1/2022 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad

Zverejnené
21. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. novembra 2022 − 5. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 726/2022-002 Be

Prílohy