Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2019 obce Lipové o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za drobný stavebný odpad