Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zverejnené
15. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2021 − 29. decembra 2021
Kategória

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Lipové pri uplatňovaní zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 855/2021-006 Ko

Prílohy