Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2023 – Marek Šajben

Zverejnené
24. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2023 − 7. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 68/2023-011 Ko

Prílohy