Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené
8. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. júla 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 118-16/2022 zo dňa 30.06.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Lipové
pre nové volebné obdobie r. 2022 – 2026


v rozsahu 0,5, t. z. v polovičnom rozsahu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 614/2022-003 Ko

Prílohy