Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 1/2023 – Eva Nagyová

Zverejnené
24. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2023 − 7. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚ Li 69/2023-008 Ko

Prílohy