OcÚ Li 257/2021-003 Ko Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 3/2021 – Mgr. Lórant Derzsi

Zverejnené
24. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 24. júla 2021