OcÚ Li 199/2021-005 Ko Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lipové z dôvodu hodného osobitného zreteľa č. 2/2021- Ing. Matúš Fejka

Zverejnené
24. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júna 2021 − 24. júla 2021