Výzva na úhradu daní a poplatkov za rok 2022

Kategória

Vážení občania!

Obec Lipové ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyzýva všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 15. decembra 2022!!!

Ďalej upozorňujeme daňových dlžníkov, že po uplynutí uvedeného termínu zaplatenia správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane formou exekúcie.

Obec ako správca dane môže pristúpiť na základe zákona č. 563/2009 § 98 daňového poriadku k vymáhaniu nedoplatkov zadržaním vodičského preukazu.

Daňový exekučný príkaz na zadržanie aj vodičského preukazu správca dane doručí orgánu Policajného zboru príslušného podľa miesta pobytu daňového dlžníka.

Zverejnené 7. decembra 2022.
Bez úpravy .