Zmeny v Zákone o strelných zbraniach

9.6.2022 zverejnil/a lipove_obec.

Kategória

Oznámenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne oznamuje občanom
komárňanského okresu, že podľa § 72j ods. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach
a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o strelných zbraniach a strelive“), je ten, kto mal k 1. februáru 2022 v držbe zbraň
zaradenú od 01. februára 2022 medzi zbrane kategórie A (zakázané) uvedené v § 4 ods. 2
písm. l) až q), povinný oznámiť do 30. júna 2022 oddeleniu dokladov odboru poriadkovej
polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne držbu takejto zbrane;
§ 4 ods. 2 písm:
l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie
zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako
20 nábojov,
n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie
zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako
10 nábojov,
o) krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie
zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
p) dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje
vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie
zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
q) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku
menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej
pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

Ďalej oznamujeme občanom, že držiteľ zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1
písm. a), d), i) a k) zákona o strelných zbraniach a strelive je povinný pri manipulácii
s takouto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti a od 31.01.2023 aj preukaz zbrane;
§ 7 ods. 1 písm.:
a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne
najviac 7,5 J,
d) expanzná zbraň (poplašná, akustická, salutná, /tzv. plynovka/) okrem zbrane uvedenej
v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g),
i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená
v písmene k) podľa osobitného predpisu,
k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo
tlejákového zámkového systému, okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. f),
Za týmto účelom vyzývame občanov komárňanského okresu, ktorí sú držitelia
takýchto zbraní, aby sa dostavili na oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Komárne a požiadali do 31.01.2023 o vydanie
preukazu zbrane.