Ochrana úrody pred požiarmi

Kategória

Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2022 – usmernenie.
Každoročný zber úrody si vyžaduje komplexné zabezpečenie opatrení i na úseku ochrany
pred požiarmi.

Zverejnené 15. júna 2022.
Bez úpravy .